اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک شمشیر پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

شمشیر-کجاست-1440